1. เป็นสมาชิก CDG
2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม
3. รับโบนัสลอยตัว 30%
4. การเทรด
5.รับโบนัสคืนเงิน

สมัครตอนนี้

ยิ่งคุณเทรดมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับเงินคืนมากขึ้นเท่านั้น!

  I’m not a robot: captcha

  เงอนไขและขอกาหนด

  More Less

  โบนัสการซือขาย 30% ที่สามารถถอนได้นี(Support Floating Loss) เปิ ดให้กบลูกค้าใหม และลูกค้าปัจจุบัน
  ทังหมดที่มีบัญชีซือขายจริงใน CDG Global Limited (ตอไปนีจะเรียกวา "CDG") เมื่อเลือกใช้โปรโมชันโบนัสการซือขาย
  30% ที่ถอนได้นีCDG จะฝากเครดิต 30% เข้าบัญชีซือขายของลูกค้าโดยเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขด้านลาง ข้อเสนอน◌◌
  เริมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และมีผลบังคับใช้จนกวาจะมีประกาศให้ทราบตอไป
  เงื่อนไขและข้อกําหนด

  1. ข้อเสนอฃนีมีสิทธิสําหรับลูกค้าเกาและใหมทังหมดของ CDG ที่ฝากเงินเข้าบัญชี
  ซือขายของพวกเขา

  2. CDG จะให้เครดิต 30% (ตอไปนีคือ "ข้อเสนอ") สําหรับเงินฝากใหมทังหมด
  ข้อเสนอนีอยูภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กลาวถึงในที่นีและข้อกาหนดรวมถึง
  เงื่อนไขอื่น ที่มีอยูทังหมดของ CDG Global

  3. เงินฝากขันตํ่าในการสมัครรับข้อเสนอนีคือ 500 เหรียญสหรัฐ เครดิตสูงสุด
  ที่ได้รับจากข้อเสนอนีจํากดไว้ที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ หลังจากบัญชีได้รับเครดิต
  โบนัส 10,000 เหรียญสหรัฐแล้ว การฝากเพิมเติมใด ๆ จะไมเพิมจํานวนโบนัส

  4. จํานวนเครดิตใด ๆ ที่ได้รับหรือลบออกจะนับรวมในจํานวนเครดิตสะสมสูงสุด

  5. โบนัสเครดิตสามารถถอนได้ทุก standard lot ที่ซือขายจะสงผลให้เครดิตโบนัส ถูกโอนจากเครดิตไปยังยอดคงเหลือในบัญชีMT4 ของคุณ

  6. แตละ standard lot ที่ซือขาย เครดิตเงินคืน $ 3.00 จะถูกโอนจากสวนเครดิต
  ไปยังสวนยอดคงเหลือตามขนาดของสัญญา ดังนันคุณอาจได้รับเงินน้อยกวา $ 3.00
  สําหรับการจับคูที่มีขนาดสัญญาที่เล็กกวา เชน JPY และมากกวา $ 3.00
  สําหรับการจับคูchf

  7. โปรโมชันคืนเงินนีไมสามารถใช้ได้กบการจับคูForex Exotic (สําหรับรายการการจับคูที่แปลกใหมทังหมดโปรดดูที่บัญชีCDG Global MT4)

  8. การถอนทุกครังจะสงผลให้โบนัสเครดิตที่เหลืออยูในบัญชีถูกลบออกทังหมด

  9. เฉพาะลูกค้าที่ทําตามขันตอนการตรวจสอบ KYC เทานันจึงจะมีสิทธิได้รับข้อเสนอ

  10. ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนีหลังจากที่พวกเขา
  ฝากเงินเข้าบัญชีเทรด MetaTrader แล้ว :

  a. สงอีเมลไปที่ cs@cdgglobalfx.com

  b. ติดตอผู้จัดการบัญชี/ IB ที่เกยวข้อง

  c. ลงทะเบียนผานเว็บไซต์อยางเป็นทางการของ CDG หน้าโปรแกรม

  11. ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าบัญชีซือขายกอนสมัครข้อเสนอนีโบนัสจะเข้าบัญชีซือขาย
  ภายในหนึ่งวันทําการ

  12. CDG Globalมีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อเสนอนีกบลูกค้าที่เปิ ดสถานะการค้ากอนที่โบนัส
  จะได้รับการเครดิต และ / หรือสวนของบัญชีน้อยกวา 50% ของเงินฝาก

  13. ข้อเสนอนีจํากด เพียงหนึ่ง (1) บัญชีตอลูกค้าและตอที่อยูIPเทานันโดยไมรวมถึง จํานวนบัญชีที่ลูกค้าถือไว้

  14. PAMM / MAM / Social Trading ไมมีสิทธิสําหรับข้อเสนอนี

  15. เลเวอเรจสูงสุดที่เสนอพร้อมกบข้อเสนอนีคือ 1: 500 หากเลเวอเรจในบัญชีซือขาย
  ของคุณมากกวา 1: 500 คุณต้องยอมรับวาเลเวอเรจในบัญชีของคุณจะลดลง
  เหลือ 1: 500 เพื่อที่จะได้รับสิทธิสําหรับข้อ เสนอนีCDG Global
  ไมรับผิดชอบตอความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากการลดเลเวอเรจ

  16. เมื่อ Equity เทียบเทากบ 10% ของเครดิตโบนัสที่เหลือจะถูกเพิกถอนเพื่อหลีกเลี่ยง
  ยอดคงเหลือติดลบ ในบัญชีของคุณ

  17. Stop-out level สําหรับบัญชีที่เข้ารวมข้อเสนอนีคือ 50%

  18. การถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าจะสงผลให้เครดิตโบนัสถูกลบออกทังหมด

  19. ไมอนุญาตให้โอน MT4 ภายในไปยังกระเป๋ าเงิน / MT4 จากบัญชีซือขายที่เข้ารวม
  หากทําการโอนภาย ในเครดิตโบนัสจะถูกลบออกทังหมด

  20. CDG Global จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าอาจเกดขึนอันเป็นผลมาจาก
  การละเมิดข้อเสนอที่ลูกค้าได้ทําเนื่องจากการโอนและ / หรือการถอนภายใน

  21. ข้อเสนอนีไมสามารถใช้รวมกบโปรโมชันอื่น ๆ ที่ CDG Global อาจนําเสนอได้
  หากบัญชีซือขายของลูกค้ามีโบนัสอยูแล้วพวกเขาจะต้องยอมรับวาโบนัสกอนหน้านี
  (รวมถึง Boundless Bounty) จะถูกลบออกกอนที่จะมีการใช้ข้อเสนอใหมนี

  22. หาก CDG Global สงสัยหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้วาลูกค้ามีบัญชีมากกวาหนึ่งบัญชี
  ภายใต้ข้อเสนอนีCDG Globalขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของตนและไมต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าในการยกเลิกข้อเสนอ ออกจากบัญชีการซือขาย
  ของลูกค้า ( s) โดยมีผลทันที

  23. หาก CDG Global สงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกค้าได้ละเมิดและ / หรือปรับเปลี่ยน
  ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอนีโดยการป้องกนความเสี่ยงทังภายในหรือภายนอกและ /
  หรือไมได้ดําเนินการ โดยสุจริต CDG Global ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจโดยเด็ดขาด
  และไมต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อยกเลิก ข้อเสนอออกจากบัญชีซือขายที่เข้ารวม
  และเงินรางวัลของเขาโดยมีผลทันที

  24. ไมวาในสถานการณ์ใด CDG Global จะไมรับผิดชอบตอผลของการยกเลิกข้อเสนอใด ๆ
  ซึ่งรวมถึงการไมเพียงการปิ ดคําสังโดย Stop Out แตอาจรวมถึงการลบโบนัส 30%
  เนื่องจากการละเมิดข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี

  โปรโมชั่นแจก iPhone 12 Pro

  ลูกค้าใหมและลูกค้าเดิมที่มีอยูทังหมด มีสิทธิได้รับ iPhone 12 Pro ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ข้อกาหนดและเงื่อนไข มีดังตอไปนี

  1. เงินฝากขันตํ่าเพื่อรับ iPhone 12 Pro คือ $ 10,000

  2. ลูกค้าจะต้องสงอีเมลไปที่ cs@cdgglobalfx.com
  หากสนใจที่จะลงทะเบียนสําหรับโปรโมชันนีพร้อมกบโบนัสคืนเงิน หรือติดตอผู้จัดการบัญชีของคุณ / IB / MIB สําหรับข้อมูลเพิมเติม

  3. ลูกค้าจะได้รับ iPhone 12 Pro 128GB หนึ่งเครื่องขึนอยูกบสีที่มี

  4. ลูกค้าจะได้รับ iPhone 12 Pro โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขามียอดซือขายถึง 600 ล็อตมาตรฐานเมื่อลงทะเบียนข้อเสนอนี

  5. ไมมีการ จํากด เวลาสําหรับลูกค้าในการเข้าสู600 ล็อตมาตรฐาน

  6. เฉพาะการซือขายที่เปิดเกน 3 นาทีเทานันที่จะถูกคํานวณสําหรับโปรโมชันนี

  7. การซือขายจากการจับคูForex Exotic ไม่รวมอยูในโปรโมชันนี

  8. ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ฝากเงินใหมได้หากการฝากครังแรก 10,000 ดอลลาร์ ไมสามารถทําได้ถึง 600 ล็อตมาตรฐาน

  9. การแจกนีมีสิทธิใช้รวมกบโปรแกรมโบนัสคืนเงินเทานัน